Translate

niedziela, 26 maja 2013

Wzór instrukcji BHP

Wzór na sporządzenie ...
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU
wpisać stanowisko

1.      Uwagi ogólne
Do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku wpisać stanowisko pracy  przy  wpisać urządzenie może przystąpić pracownik:
·         który uzyskał dopuszczenie do pracy na stanowisku  przy obsłudze urządzenia od swego bezpośredniego przełożonego.
·         pełnoletni i legitymujący się:
a.   odpowiednim wykształceniem
b.   przeszkoleniem zawodowym
c.   przeszkoleniem wstępnym
d.   przeszkoleniem ogólnym
e.   instruktażem stanowiskowym bhp
f.    przeszkoleniem w zakresie ochrony ppoż.
g.   dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
h.   wypoczęty, trzeźwy. spełniający inne, szczegółowe wymagania

          
1.      Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:
·         Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp oraz ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy.
·         Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria oraz sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny maszyn i urządzeń ,narzędzi , osłon i zabezpieczeń.
·         Sprawdzić stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych) i stan wtyczek i gniazd z bolcem zerowania oraz czy oświetlenie jest odpowiednie.
·         Włączyć wentylację i inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę oraz zapewnić właściwą ilość materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
·         Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy i upewnić się czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta.
·         Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
·         inne wymagania

·         UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożenia. Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

1.      W czasie pracy należy:

·         Ściśle stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
·         Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych i wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
·         Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy
·         Materiały używane podczas procesu pracy składować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych a używane narzędzia odkładać na wyznaczone miejsca
·         Spełniać inne kryteria
·         W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny i wszelkie urządzenia, które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane maszyny i urządzenia.

1.      Pracownikowi nie wolno:

·         korzystać z niesprawnej maszyny lub usuwać osłony i urządzenia zabezpieczające lub pracować bez ochron osobistych,
·         dotykać będących w ruchu części maszyn (wałów pędnych, pasów, lin, kół itp., lub naprawiać samodzielnie maszyny albo czyścić i smarować maszynę będącą w ruchu czy samowolnie stosować inne niebezpieczne metody pracy,
·         dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem lub samodzielnie naprawiać urządzenia elektryczne pod napięciem - jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień, albo samowolnie oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V
·         dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego albo przeszkadzać innym pracownikom wykonującym pracę,
·         tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyłączników prądu elektrycznego,
·         inne wymagania

1.      Po zakończeniu pracy należy:
·         zatrzymać obsługiwane maszyny i inne urządzenia i wyłączyć dopływ energii je zasilającej,
·         dokładnie oczyścić stanowisko robocze oraz ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych i zabezpieczyć materiały wykorzystywane w pracy,
·         oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć na miejsce ich przechowywania oraz upewnić się że pozostawione stanowisko i urządzenia nie będą stwarzały zagrożeń dla otoczenia
·         przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac czy ewentualnych zagrożeniach swojemu bezpośredniemu przełożonemu.  
·         inne wymagania

Data :             Opracował:                       Uzgodniono pod względem przepisów                 Zatwierdził:
                                                                                BHP i Ochrony ppoż.
   

                                                                                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz