Translate

czwartek, 7 lutego 2013

BHP butli z gazami technicznymi

INSTRUKCJA BHP
bezpiecznego magazynowania butli z gazami technicznymi

KWALIFIKACJE I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
W magazynach butli gazów technicznych mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy posiadają:
1. Znajomość zagrożeń wynikających ze składowanych w magazynie rodzajów
gazów.
2. Dobrą znajomość przepisów ochrony przeciwpożarowej i umiejętność po¬
sługiwania się podręcznymi środkami gaśniczymi.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim.
4. Ukończone 18 lat.
Pracownik powinien być zaopatrzony w ubranie robocze, czapkę lub beret, buty robocze bez nosków stalowych, rękawice ochronne oraz w razie potrzeby maskę z odpowiednim pochłaniaczem Odzież i obuwie powinny być wykonane z mate¬riałów niegromadzących ektryczności statycznej.
PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE BEZPIECZNEGO SKŁADOWANIA
1. Składowanie butli może odbywać się tylko w budynkach jednokondygnacyj¬nych, wolno stojących. Wskazane jest, aby budynek posiadał rampę.
2. Konstrukcja budynku powinna być zgodna z przepisami Prawa budowlanego
oraz ochrony przeciwpożarowej dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
3. Dopuszczalna ilość składowanych butli o pojemności do 401 - 3 tys. sztuk,
z tym ze powinien być podział na poszczególne pomieszczenia, wykonane
z materiałów ogniotrwałych, po 500 szt. butli. Przy pojemnościach butli więk-szych od 401 - ilość składowanych butli należy proporcjonalnie zmniejszyć.
4. Minimalna wysokość pomieszczenia w świetle - 3,25 m
5. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz
6. Maksymalna temperatura w pomieszczeniu: +35°C.
7. Szyby w oknach zamalowane na biało.
8. Przy magazynowaniu gazów palnych mechaniczna wentylacja wyciągowa
w wykonaniu przeciwwybuchowym, a instalacja elektryczna w wykonaniu
jak dla pomieszczeń zagrożonych wybuchami.
9. W pomieszczeniach dla butli z gazami palnymi posadzka powinna być z ma-teriałów nieiskrzących.
10. Oświetlenie pomieszczeń zamkniętych w budynku powinno być w wykona¬
niu przeciwwybuchowym, natężenie oświetlenia minimum 50 lx.
11. Magazyn powinien być zaopatrzony w odpowiednią ilość sprzętu gaśnicze¬
go lub w urządzenia gaśnicze. Ilość i rodzą] sprzętu oraz jego rozmieszczenie
powinien określać plan obrony ppoż.
12. Odległości magazynu od innych budynków wg tabeli:
Pojemność składów
(butle do 40 Mirów) Minimalna odległość
(w metrach)
Do 500 butli włącznie Pomiędzy składami, a także pomiędzy
składami i budynkami produkcyjnymi 20
Od 500 do 1500 butli włącznie Jak wyżej 25
Ponad 1500 butli Jak wyżej 30
Niezależnie od pojemności
składu Pomiędzy składami a budynkami
mieszkalnymi 50
Jak wyżej Pomiędzy składami a budynkami
o przeznaczeniu publicznym 100
SKŁADOWANIE BUTLI W MAGAZYNIE
1 Butle z gazami palnymi i niepalnymi mogą być składowane w jednym pomieszczeniu z wyjątkiem butli z gazami utleniającymi.
2. Butle napełnione gazem, posiadające stopy, powinny być przechowywane w pozycji pionowej oraz zabezpieczone przegrodami lub barierami przed wypadkiem.
3. Butle napełnione gazem, bez stóp, należy przechowywać w pozycji pozio¬mej, w drewnianych ramach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się.
w stosach o wysokości do 1,5 m.
4. Butle puste mogą być składowane w stosach o wysokości do 1,5 m, zabez-pieczonych przed rozsuwaniem się.
5. Butle ze środkami trującymi należy przechowywać w osobnym, wentylowa¬nym pomieszczeniu.
6. Zawory butli powinny być zawsze zabezpieczone kołpakami.
7. Butle puste mogą być składowane w jednym pomieszczeniu zawierającym
ten sam czynnik, ale powinny być oddzielone od siebie.
8. Dopuszczalne jest ustawienie na zewnątrz budynków produkcyjnych i maga-zynowych do dwóch wiązek butli z gazem palnym, po maksymalnie 16 butli
każda, jeżeli miejsce ustawienia obudowane jest z trzech stron pełnymi ścia¬nami o klasie odporności ogniowej co najmniej „HEI-120" i zabezpieczone
przed działaniem promieni słonecznych i opadami.
9. W magazynach butli z materiałami palnymi mechaniczne środki transportu
muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym.
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Pracownikom magazynu butli zabrania się:
• Wchodzenia do magazynu butli z gazami toksycznymi i bardzo toksycznymi
bez maski i odpowiedniego pochłaniacza,
• Palenia tytoniu i używania otwartego ognia w magazynie z butlami z gazami
palnymi.
• Składowania materiałów łatwo palnych i używania otwartego ognia w od¬
ległości mniejszej niz 10 m od magazynu butli.
• Zanieczyszczania zaworów butli tlenu i podtlenku azotu tłuszczami, olejami.
zatłuszczonymi szmatami lub narzędziami.
• Rzucania, przewracania lub uderzania butlami o butle
• Przenoszenia przez jedną osobę butli pełnych lub pustych o pojemności po¬wyżej 10 litrów.
• Tarasowania dostępu do sprzętu ppoż. i samowolnego jego przemieszczania.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII
1. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej,
z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
2. W przypadkach innych natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie po-trzeby) właściwe służby ratownicze.
3 W razie pożaru lub awarii, przy której mogą nastąpić wybuchy butli, należy bezwzględnie przeprowadzić ewakuację pracowników z rejonu zagrożenia oraz zabezpieczyć ten rejon przed przebywaniem tam osób postronnych.
UWAGI KOŃCOWE
1 Instrukcja powyższa nie dotyczy magazynowania butli związanych z gazyfikacją bezprzewodową.
2. Pracownicy muszą mieć swobodny dostęp do prawidłowo wyposażonej ap¬teczki pierwszej pomocy, która powinna być obsługiwana przez osoby po¬siadające umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 W razie wątpliwości co do bezpiecznego przebiegu pracy pracownik maga¬zynu powinien niezwłocznie zgłosić to przełożonemu w celu wyjaśnienia sytuacji.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.


Do obowiązkowego stosowania na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650}


ZATWIERDZAM

Dala i podpis Pracodawcy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz